Безопасни условия на труд или осигуряване на непрекъснатост на дейността? Ключови приоритети на управлението за постигане на организационните цели.

С внедряването на стандарта ISO 22301 на практика можете да осигурите, че Вашата организация е подготвена за продължаване на дейността при значими прекъсвания от външни заплахи

Глобалното разпространение на Covid-19 оказва мащабни негативни здравни, социални и икономически ефекти върху обществото и организациите от всички сектори, най-вече автомобилостроене.

Необходимостта да осигурят непрекъснатост на дейността, както и продължаващо съответствие с приложимите клиентски изисквания в условия на строги рестриктивни мерки, наложени от правителствата с оглед опазването на общественото здраве, изправя организациите пред предизвикателството да:
 • преосмислят своите управленски стратегии и
 • да съумеят да намерят най-добрия подход за управление на рисковете, осигуряване на непрекъснатост на производството и устойчивост.
В основата на успеха и способността на организацията да продължи производство в условия на несигурност, прекъсвания, частично преустановяване на дейността и намален капацитет, са хората. Рискът от нежелани последствия във връзка с covid-19 върху здравето и живота на хората, част от екипа на организацията или нейните доставчици, има своето проявление и върху способността на организацията да постига своите цели.

Ето защо, управлението на рисковете за здравето и безопасността на хората в организацията е ключов елемент от стратегията за осигуряване на непрекъснатост, устойчивост, безопасност на процесите , и корпоративна социална отговорност. Освен това, това е важен критерий при подбора на доставчици, включително с оглед на приложимите изисквания на широко прилагания в автомобилната индустрия стандарт IATF 16949.
 
Риск базираният подход на управление включва идентифициране на потенциални заплахи за хората и организацията и определяне на въздействието им върху бизнес операциите, ако те се реализират.

Това е необходимо за приоритизиране на рисковете, относими към критичните за организацията процеси и дейности, съобразно тяхната значимост. Освен това, ключови са:
 • фокусът върху превенцията на проявяването на критичните рискове,
 • подготвеността за преминаване през необходимите фази за безопасно преустановяване и възобновяване на дейността, с оглед нейното продължаващо осъществяване,
 • способността за действие в извънредни ситуации.
Тези елементи са в основата на добрата практика както на въвеждане на система за управление на непрекъснатостта на дейността, с прилагане на инструментите на международния стандарт ISO 22301, така и за:
 • осигуряване на управленски фокус върху системния подход към опазване на здравето и живота на хората, който е в основата на ISO 45001 и
 • посрещане на приложимите изисквания на IATF 16949 във връзка с планиране на действията при възникване на извънредна ситуация.

Какво е система за управление на непрекъснатостта на дейността?

Системата за управление предоставя рамка за изграждане на устойчивост и способност за ефективен отговор, който е насочен към предпазване на интересите на ключовите заинтересовани страни, репутацията, бранда и дейностите, които генерират стойност.

В основата на ефективната система за управление на непрекъснатостта на дейността са:

 • Потребностите на организацията, политика и цели за осигуряване на непрекъснатост на дейността
 • Проактивно управление на риска, включително с оглед безопасността на хората, както и ключовите за поддържане на производителността и посрещане на клиентските изисквания процеси, инфраструктура и оборудване,
 • Управление и поддържане на процесите, възможностите и структурите за реакция на организацията за осигуряване на това, че тя ще продължи дейността си при разрушителни инциденти и ще минимизира негативните въздействия върху операциите си
 • Наблюдение и преглед на представянето и ефективността на системата, както и
 • Постоянно подобряване, въз основа на качествени и количествени показатели.

 

 

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640