Хранителни продукти

Защитете Вашите марки и репутация с по-добра верига на доставки, от фермата до вилицата.

Безопасността и качеството на хранителните продукти е от най-голямо значение за Вас и за всеки, зает в производството и дистрибуцията им, както и в осъществяването на съпътстващи услуги. Иновативният ни подход и ориентираността ни към клиентите ни осигуряват положително въздействие върху Вашия бизнес, тъй като сме глобален партньор, който разбира и познава международните стандарти и регулации, приложими от суровините до доставката на крайни продукти.

Индустриални решения
Глобалните ни специалисти с местна експертиза работят с Вас и Ви насочват във връзка с въпросите, които са значими за Вашия бизнес. Портфолиото ни от услуги демонстрира, че сме специализирани в подкрепата на широк кръг индустрии в хранително-вкусовата промишленост, включително производство и преработка на месо и месни продукти, млечни продукти, мед и пчелни продукти, морски продукти, плодове и зеленчуци, полуфабрикати, ресторантьорство, търговия.

Осигуряване
Разработвайте и пускайте на пазара безопасни хранителни продукти по-бързо, ефикасно и с минимален риск. Intertek може да предостави широка гама услуги в подкрепа на Вашите цели, независимо дали разработвате нови продукти, имате необходимост от експертно валидиране на етикети или желаете да демонстрирате ангажимента си към безопасността на храните чрез минимизиране на риска от измами. Intertek може да Ви предостави програми за пълна проследимост, за да Ви съдейства при управлението на Вашата верига на доставки.

Тестване и анализи
Тестването на храни е неразделна част от ефикасното производство на безопасни и качествени продукти. Контролът върху хранителната индустрия нараства непрекъснато и тестването за осигуряване на съответствие с приложимите нормативни разпоредби и за опазване на общественото здраве е задължително. Можем да Ви съдействаме с широк спектър тестове, включително микробиологични, за установяване на campylobacter, за определяне на срока на годност, химически тестове и такива за определяне на хранителната стойност, определяне на вида на месото, алергени, остатъчни продукти и замърсители, тестове на опаковки, генетично модифицирани организми, анализ на мед и сензорен анализ.

Инспекции
Глобализацията и напредъка в технологиите усложняват веригата на доставки с участието на множество различни заинтересовани страни, които участват в процесите. Липсата на процеси за наблюдение на качеството, комплексна логистична структура, методи за обработка на храните и други фактори могат да застрашат безопасността и качеството на продуктите. Инспекциите на храни могат да се ползват като инструмент за управление на качеството и за контрол на качеството и безопасността директно в страните, от които осигурявате продуктите, дори на първоначалните фази на логистичния процес.

Одити и сертификация
Intertek е водеща организация в областта на сертификацията за безопасност на храните с акредитация във връзка с международно признати програми. Партньорството с нас Ви осигурява подкрепа и насоки в областта на широк спектър ефективни решения за индустрията и Вашите бизнес нужди, включително тестване и анализ, инспекции, одити, сертификация и осигуряване, които са в основата на увереността Ви в доставната верига. 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640