Новата версия ISO 9001:2015

Тридесет години след публикуването си ISO 9001 премина през поредната ревизия и актуалната му версия бе публикувана през септември 2015 г. Към днешна дата, Системите за управление на качеството на повече от 1.2 милиона организации по света са сертифицирани спрямо ISO 9001.

Стандартът отново е приложим за всички организации, но новата му версия надгражда основните му изисквания, които го правят толкова успешен, чрез вземане предвид на развитието на новите технологии и осигуряване на по-голям фокус върху резултатите за клиентите.

Стандартът е с нова структура, която е в основата на всички нови стандарти за системи за управление и позволява тяхното лесно интегриране с други стандарти в рамките на Системата за управление на организацията.

Ревизираният стандарт:

  • Остава универсално приложим, независимо от размера и вида на организацията и сектора, в който осъществява дейността си
  • Запазва фокуса си върху ефективно управление на процесите с оглед постигане на желаните резултати
  • Взема предвид промените в практиките на системите за управление на качеството и технологиите
  • Отразява промените във все по-сложната, предизвикателна и динамична среда, в която работят организациите
  • Съобразен е с Annex SL на ISO Директивите с оглед подобряване на съвместимостта с други стандарти за системи за управление
  • Улеснява ефективното прилагане от организациите и ефективно оценяване на съответствието от първа, втора и трета страна
  • Използва достъпен език с цел улесняване на разбирането на изискванията и избягване на вариации в интерпретацията им

ISO 9001:2015 бе публикуван през септември 2015 г. Всички сертифицирани спрямо ISO 9001:2008 Системи за управление следва да преминат към новите изисквания на ISO 9001:2015 в рамките на три-годишен период от датата на публикуване на стандарта. Intertek препоръчва всички компании да преминат процес на одит за преход до март 2018 г с оглед да се спази този срок.

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640