ISO 45001 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ISO 45001:2018 съдейства на организациите да осигурят здравето и безопасността на хората, които правят бизнеса им възможен.

Стандартът заменя популярния стандарт OHSAS 18001 и прилагането му в организацията, спомага за подобряване на представянето по отношение на ЗБУТ въз основа на добри международни практики и отвъд непосредствените въпроси по отношение на здравето и безопасността и предвид очакванията на всички заинтересовани страни. Изискванията на ISO 45001 се комбинират лесно с тези на други стандарти на ISO за системи за управление, включително ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Стандартът предоставя инструменти за системен подход към управлението на здравословните и безопасни условия на труд и подобряване на свързаното с тях представяне. Този подход спомага за предотвратяване и намаляване на броя на злополуките и инцидентите, включително онези, които биха могли да доведат до прекъсвания на дейността.

Определеният от Международния Акредитационен форум период за преход на сертификацията на Системи за управление от OHSAS 18001 към ISO 45001:2018 е три-годишен и е до 30.09.2021 г.
За повече информация относно стандарта, моля, посетете ISO.org.

Свържете се отново с нас относно преход на сертификацията на Вашата система за управление за ЗБУТ към ISO 45001, за да Ви съдействаме.

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640