Модулно обучение Global Recycled Standard (GRS)

Intertek Academy акредитация

Global Recycled Standard (GRS) е международен стандарт, публикуван от Textile Exchange, който съдържа изискванията за сертификация от трета страна на рециклирано съдържание, верига на собственост, практики, свързани със социалната отговорност и околната среда, както и управление на химикалите. Стандартът е приложим за всеки продукт, съдържащ поне 20% рециклирани материали, всеки верифициран рециклиран материал и всяка верига на доставки. Целта на стандарта е да спомогне за увеличаване на използването на рециклирани материали в продуктите и за намаляването/ елиминирането на вредните въздействия от тяхното производство.

Цели на обучението
  • Осигуряване на добро познаване на изискванията на GRS
  • Детайлно познаване и разбиране на специфичните изисквания, насочени към управлението на представянето по отношение на социалната отговорност, околната среда, управление на химикали, използвани в производството
  • Превръщане на придобитите знания в умения, необходими за правилното прилагане на изискванията на GRS в организацията
Теми на обучението
  • Основна информация.
  • Термини и определения
  • Процесен подход
  • Изисквания за използване на логото
  • Социална отговорност
  • Околна среда
  • Изисквания към химикалите
Профил на участниците
Представители на ръководството, отговорници за осигуряване на качество, здравословни и безопасни условия на труд и управление на околната среда, мениджъри производство и снабдяване, както и мениджъри корпоративна социална отговорност.

Предварителни изисквания
Няма предварителни изисквания
Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640