ISO 14090:2019 Адаптация към климатичните промени - Принципи, изисквания и добри практики (ISO 14090:2019)

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Климатът се променя и това крие рискове и възможности за много организации. Степента на бъдещото изменение на климата ще зависи от ефективността на глобалните усилия за ограничаване на емисиите на парникови газове.
ISO 14090 е международен стандарт, който предоставя практически, структуриран и холистичен подход за предприемане на мерки и адаптиране към последиците от изменението на климата.
Стандартът се фокусира върху идентифицирането на рисковете, които произтичат от изменението на климата и на произтичащите от тях възможности чрез изграждане на устойчивост в основите на бизнес процесите

Цели на курса
След курса делегатите ще придобият разбиране за
  • основните концепции и принципи за адаптация към климатичните промени
  • концепцията за оценка на уязвимостта, въздействието и оценката на риска, свързани с климатичните промени.
Теми на курса
  • Глобални рискове и влияние на климатичните промени
  • Предварително планиране
  • Оценка на въздействието
  • Планиране на адаптацията
  • Наблюдение и подобряване
  • Докладване и комуникация
Профил на участниците
Обучението е подходящо за всички представители на организации, които участват в екипите за разработване на доклад по Устойчиво развитие; експерти и мениджъри по околна среда, социална отговорност, както и всеки, който желае да се запознае с темата за Устойчиво развитие.
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640