Въведение в Six Sigma

Курс за обучение Intertek Academy

Със Sigma (σ) се означава стандартното отклонение в даден процес. Приложено към качеството, колкото по-високо е Sigma нивото, толкова по-добри са резултатите от даден процес. Ниво от Six Sigma означава, не повече от 3.4 елемента на всеки 1 000 000, които са извън зададеното в спецификациите.

Six Sigma представлява комбинация от действия и статистически инструменти (методология DMAIC), чиято цел е да се намалят вариациите до много малки стандартни отклонения (клонящи към нула), така че почти всички услуги или продукти, които предлагаме, да удовлетворяват или да надминават очакванията на клиентите.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Теми на курса

  • Същност на Six Sigma;
  • Стратегии за подобряване, създаване и контрол на процесите;
  • Основни участници и роли в процеса;
  • Избор на проекти за Six Sigma;
  • Управление на екипа за Six Sigma;
  • Основните етапи: определяне, измерване, анализ, подобрение.

Цели на курса

След курса:

  • Вие ще разбирате значението на Six Sigma;
  • Вие ще сте запознати с основните етапи на процеса на прилагане на Six Sigma и очакваните резултати.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640