Практики за устойчиво развитие Изчисляване, наблюдаване и докладване на въглероден отпечатък (ISO 14067)

Общ преглед/Информация:
Промяната на климата е проблем, пред който всички сме изправени, и всички носим отговорност за благополучието на нашите общества и възстановяването на планетата. Един от най-неблагоприятните и значими фактори е повишаването на количествата на въглероден диоксид (СО2) в атмосферата в следствие на човешката дейност. Мащабът на бъдещото изменение на климата и неговото въздействие ще зависят както от ефективното прилагане на глобалните споразумения за намаляване на емисиите на парникови газовe, така и от и съзнателния стремеж на всички отговорни компании към въглеродна неутралност.

Потребители, клиенти и заинтересовани страни обръщат все по-голямо внимание на въздействието върху околната среда на техните дейности, продукти и услугите, които използват. Това може да бъде предизвикателство, но също и възможност. Изчисляването на въглеродния отпечатък на продуктите на Вашата организация позволява да демонстрирате на практика отговорността си във връзка с управление на въздействието върху околната среда чрез предприемане на конкретни действия, насочени към неговото намаляване и да се откроите сред конкуренцията.
 
С цел да опосредства превръщането на научните познания в инструмент, който да помогне на бизнеса да управлява проактивно въздействието си върху измененията в климата ISO разработи ISO 14067, който съдържа принципи, изисквания и насоки за количествено определяне и докладване на въглеродния отпечатък на продукт (CFP)по начин, съвместим с международните стандарти за оценка на жизнения цикъл (LCA) (ISO 14040 и ISO 14044).
 
Цели обучението:
  • Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с изчисляване, наблюдаване и докладване на въглероден отпечатък.
  • Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката
Основни теми
  • Изисквания на ISO 14067:2018
  • Цел, ползи и значение на наблюдението и докладването на въглероден отпечатък
  • Принципи
  • Методология за количествено определяне
  • Докладване на въглероден отпечатък
Профил на участниците
За лидери, мениджъри и служители от всички нива на малки и големи компании, служители, ангажирани с определянето на дългосрочни контроли за опазване на околната среда, еколози, мениджъри Устойчиво развитие.

Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания
Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640