Устойчивост: Количествено определяне и докладване на емисиите от парникови газове и отстранените парникови газове (ISO 14064-1)

Общ преглед/Информация:

Като част от глобалния стремеж за намаляване на емисиите на парникови газове правителства, организации и инвеститори въведоха изисквания за отчитане и оказват натиск върху бизнеса за намаляване на емисиите по цялата верига на доставки.
 
Bсе повече частни и публични организации в глобален мащабен въвеждат постоянен контрол и мониторинг на парниковите си емисии (или т. нар. въглероден отпечатък), като изявяват готовност да ги докладват и декларират пред обществото и бизнеса като част от зелената си политика.
Стандартът ISO 14064 предоставя ясни насоки и изисквания за количествено определяне и проверка на емисиите в инвентаризацията на парниковите газове на организационно ниво.
 
Цели обучението:
Целта на обучението е да
  • представи изискванията на ISO 14064-1 в контекста на тяхното внедряване
  • Опише целта на ISO 14064 и да представи принципите, процесите и техниките за количествено определяне и докладване на емисии от парникови газове
Основни теми
  • Изисквания на ISO 14067:2018
  • Цел, ползи и значение на наблюдението и докладването на въглероден отпечатък
  • Принципи
  • Методология за количествено определяне
  • Докладване на въглероден отпечатък
Теми на курса
  • Принципи и изисквания за ръководство на ниво организация за количествено определяне и докладване на емисиите парникови газове и на отстранените парникови газовe
  • Изисквания за определяне на границите, категоризиране на емисиите и идентифициране на специфични за организацията дейности, насочени към подобряване управлението на парниковите газове
Профил на участниците
За лидери, мениджъри и служители от всички нива на малки и големи компании, служители, ангажирани с определянето на дългосрочни контроли за опазване на околната среда, еколози, мениджъри Устойчиво развитие.
Предварителни изисквания
Няма предварителни изисквания
Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640