Управление на риска

Intertek Academy акредитация

Организациите от всякакъв вид и големина са изправени пред вътрешни и външни фактори и влияния, които създават неувереност дали и кога ще постигнат своите цели.

Управляването на риска е постоянно повтарящо се действие и подпомага организациите при определянето
на стратегията, постигането на целите и вземането на аргументирани решения.

Управляването на риска е част от висшето управление и лидерството и е от основно значение за това как се ръководи организацията на всички нива. То допринася за подобряването на системите за управление.

Ползи от управлението на риска

 • Увеличаване на издръжливостта на организацията (RESILIENCE)
 • Устойчиво бизнес развитие
 • Конкурентно предимство
Цели на курса 

След курса делегатите ще усвоят умения за успешно и ефективно участие като лидери и членове на екипите по управление на риска в организацията. Всеки делегат ще може да:

 • прилага качествена, количествена или „хибридна“ методология за оценка/управление на риска;
 • изброи няколко начина за генериране на идеи за потенциални опасности, рискове и възможности по изискванията на международните управленски стандарти (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, др.) , и практическите ръководства ISO 31000 и ISO 31010;
 • прилага подходи и инструменти за намаляване на оперативния риск и постигане на бизнес целите като „регистър на риска“, „матрица на риска“, „Failure Tree Analysis“ (FTA), „Program Decision Process Chart“ (PDPC), „Анализ на отказите и ефекта от тях“ (FMEA);
 • управлява несъответствията; 
 • техники за внедряване на решения, които елиминират възможността за грешка (mistake proofing techniques, Poka Yoke).
Теми на курса 
 • Глобални рискове и Глобална политика по риска
 • Анализ на контекста, идентификация, анализ и оценка на риска
 • Рамка за управление на риска – ISO 31000:2018
 • Практически модели за управление за риска
 • Матрица на риска
 • Анализ на Коренната причина и Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Анализ на въздействието (Business Impact Analysis) и Анализ на сценарии
 • Mistake proofing techniques, Poka Yoke
Профил на участниците 
 • Среден и Висш мениджмънт на организации във всички сфери на бизнеса
 • Водещи одитори и одитори „от втора страна“;
 • Мениджъри и вътрешни одитори, консултанти и експерти на системи за управление;
 • Всички представители на автомобилния сектор
 • Всеки, които има желание да научи повече за управлението на риска и да го прилага на практика.
Предварителни изисквания
 
Допълнителни материали за предварителна самоподготовка (не е задължително): 
 • HAZOP - A hazard and operability study (HAZOP) е структуриран и системантичен преглед на комплексни планирани или съществуващи процеси или операции с цел идентификация и оценка на рисковете за служителите и оборудване. Извършването на HAZOP цели преглед на дизайна/ разработката с цел идентификация на слаби места.
 • FMEA - Failure mode and effects analysis (FMEA)— структурирана и систематична техника за анализ на „отказите“. Разработена от инжинери по надежността през 50-те за целите на въоръжениете сили. През 60-те е приета от NASA и авиацията. В наши дни се използва от всички индустрии като обективен подход за количествена оценка на риска.
 • FTA - Fault tree analysis (FTA) дедуктивен способ за анализ на „отказите“, при който се използва Булева логига (Boolean logic, Boolean Algebra). Този анализ се използва, за да се разбере, как дадена система може да се „провали“ и какви са най-добрите начини да се намали риска. FTA е основен инструмент в авиацията, ядрената енергетика,химичната, фармацевтичната и нефтената промишленост, както и други високо-рискови индустрии. FTA е инструмент използван при елиминирането на причините за грешки при разработването на софтуер.
 • Регистър на риска – е математическа диаграма (scatterplot) използвана при управление на риска като база със всички идентифицирани рискове и допълнителна информация за всеки един от тях, например характеристики, собственици, мерки за въздействие.
 • Матрица на риска – често използван способ при оценката на риска, който дефинира нивата на риска на база „тежест“ на последствията и „ вероятност“ от реализиране на събитието. Това е опростен механизъм за увеличаване на „видимостта“ на рисковете и помощ в процеса на вземане на управленски решения.
 
Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640