Анализ на процесите

Курс за обучение Intertek Academy

Практически курс, който представя методите за анализ, описание и управление на бизнес процесите.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите познания в практиката.

Теми на курса

  • Стандарти, принципи и основни определения;
  • Принципи при идентификацията на бизнес процесите – видове процеси, основни стъпки;
  • Документиране на бизнес процесите чрез процесни карти;
  • Взаимодействие между процесите;
  • Разработване на cистема за управление, базирана на процесния подход;
  • Разработване на интегрирани cистеми за управление.

Цели на курса

  • Вие ще познавате основните видове бизнес процеси;
  • Вие ще можете да идентифицирате и документирате процесите чрез процесни карти;
  • Вие ще можете да определяте взаимовръзките между процесите в рамките на организацията и как те се свързват в една обща cистема за управление.

Профил на участниците

Насочен е към всички, които са ангажирани в разработването и поддържането на Системи за управление, както и за всички, които се интересуват от организационно управление.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640