ISO 55001:2014 - Вътрешни одитори на системи за управление на активите

Курс за обучение Intertek Academy

ISO 55001 съдейства на организациите в управлението на активите от придобиването им до тяхното изтегляне, чрез създаване на стойност и превенция на рисковете.

Целта на курса е делегатите да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на системи за управление на активите, съгласно изискванията на стандартите ISO 55001 и ISO/IEC 19011.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Теми на курса

  • Процесен подход;
  • Изисквания на ISO 55001 и прилагането им на практика в дейността на организацията;
  • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от вътрешни одити;
  • Техники за непрекъснато подобрение;

Цели на курса

След курса:

  • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 55001;
  • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта;
  • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;

Профил на участниците

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление на активите - ръководители и служители, чиято дейност е свързана с управлението на активи.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640