ISO 45001:2018 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Във време, в което нормативните изисквания, а и контролът по отношение на осигуряването на ЗБУТ все повече се засилват, е от изключителна важност организациите да си гарантират, че политиката, която водят и мерките, които вземат, са в състояние непрекъснато да осигурят съответствие с изискванията по отношение на ЗБУТ.

Обучението на вътрешни одитори дава възможност на организациите да разполагат със служители способни да осъществяват ефективен контрол и да предоставят актуална и надеждна информация за състоянието на процесите, свързани с осигуряването на ЗБУТ, както и за възможностите за корекция или подобрение.

След курса:

  • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 45001:2018;
  • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
  • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.
Теми на курса
  • Идентификация на опасностите и оценка на риска;
  • Постигане и поддържане на съответствие с нормативните изисквания;
  • Преглед и интерпретация на изискванията на ISO 45001;
  • Техники за извършване на вътрешни одити;
  • Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;
  • Техники за непрекъснато подобрение
Профил на участниците 

Курсът е насочен към отговорници по ЗБУТ, одитори на други Системи за управление, представители на ръководството и всички, които се интересуват от тази проблематика.

Предварителни изисквания

Препоръчително е, но не е задължително условие, да имате опит в областта на осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.

Допълнителни детайли  

  • Курсът завършва с полагането на изпит и издаването на сертификат.
Имате въпроси? +359(2)9500640