ISO 17025:2017 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране - Вътрешни одитори / Преходен курс

Intertek Academy акредитация

Въведение в стандарта и ползи от обучението

ISO 17025:2017 e международен хармонизиран стандарт съдържа общите изисквания за компетентност на лабораториите, извършващи изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки (проби).
Калибрирането, както и изпитването и анализирането на проби е ежедневната практика на повече от 60 000 лаборатории по света, но как тези лаборатории биха могли да уверят клиентите си в надеждността на получените резултати?

С течение на годините ISO/IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране се превърна в международна отправна точка, чрез която лабораториите за изпитване и калибриране показват своя капацитет за предоставяне на достоверни резултати. Международният стандарт, публикуван съвместно от ISO и IEC, съдържа набор от изисквания, позволяващи на лабораториите да подобрят способността си постоян

Цели на курса

Целта на курса е участниците:

 • Да се запознаят с:
  • Изискванията към компетентността на персонала при извършване на лабораторните дейности и поддържане на Система за управление на лаборатория, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ;
  • Указанията за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешни одити в лаборатории съгласно БДС EN ISO 19011:2011 УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.
   
 • Да получат практически указания за - разработване, внедряване и поддържане на СУ, съгласно БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 и за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешни одити.

Участието в курса е форма за получаване, поддържане и повишаване на квалификацията на сътрудници в лаборатории, ангажирани с извършване на лабораторни дейности, поддържане на система за управление и планиране, организиране и провеждане на вътрешни одити в лаборатории, както това се изисква в т.т. 8.8.1 и 6.2.2 на БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 и т.т.7.2.3 и 7.2.4 на БДС EN ISO 19011:2011 и е подходящо да бъде включено в програмата за обучение. 

Теми на курса  

 • Преглед на изисквания, подходи и процедури за разработване, внедряване и поддържане на Система за управление в лаборатории.
 • Разлики в изискванията на БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 с отменения БДС EN ISO/IEC 17025/AC:2006.
 • Вътрешен одит на Система за управление на лаборатория

Профил на участниците

Курсът е насочен към лаборатории, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление (СУ), съгласно изискванията на БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ.

Предварителни изисквания

Препоръчително е, но не е задължително условие, да имате опит с работа в ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КАЛИБРИРАНЕ.

  Имате въпроси? +359(2)9500640
   

  Имате въпроси?

  +359(2)9500640
  Bulgaria
  +359(2)9500640