ISO 37301:2021 - Вътрешни одитори на Системи за управление на съответствието

Курс за обучение Intertek Academy

Изискванията, на които една организация трябва да отговаря се променят постоянно – нормативни, изисквания на клиенти, международни стандарти или отраслови кодекси.
Стандартът ISO 37301 прилага холистичен подход към управлението на съответствието за установяване и поддържане на култура, основана на принципите на добро управление, пропорционалност, почтеност, прозрачност, отчетност и устойчивост.
Обучението по ISO 37301:2021 на Intertek Academy изгражда компетентност за одитиране и оценяване на ефективността на управлението на съответствието и позволява на организацията да демонстрира ангажимента си към спазване на съответните нормативни и регулаторни изисквания, индустриални кодекси и стандарти, както и общоприети най-добри практики, етични изисквания и посрещане на очакванията на обществото.

Цели на курса
След курса делегатите ще придобият разбиране за
  • Изискванията на ISO 37301 – Системи за управление на съответствието
  • Национални и международни добри практики за осигуряване на съответствие
Теми на курса
  • Стандарти и принципи за съответствие
  • Национални и международни законови изисквания
  • Контекст и планиране
  • Концепции за управление на риска
  • Оценка на представянето
Профил на участниците
Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление на съответствието, ръководители и служители в публичния и частния сектор и експерти, чиято дейност е свързана с осгуряване на съответствие и извършване на вътрешни одити.
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640