ISO 27001:2022 – Lead Implementors

Международният стандарт ISO/IEC 27001 задава модел за изграждане и определя изисквания към системите за управление на сигурността на информацията (СУИС).

Тези системи служат за защита на активите, които боравят с информация и се основават на възприети принципи, цели, политики и на оценки на рисковете, които могат да въздействат неблагоприятно върху бизнеса.

Стандартът се прилага далеч не само от организации с IT профил – почти всяка организация, независимо от същността на дейността, може да работи с чувствителна информация, засягаща клиентите, партньорите, други заинтересовани страни, а в някои случаи дори и обществото като цяло.

Цели на курса
Обучението дава възможност на участниците да придобият знанията, необходими за подпомагане на организацията при ефективно планиране, внедряване, управление, мониторинг и поддържане на система за управление на информационната сигурност спрямо изискванията на ISO 27001:2022
 
Теми на курса
  • Въведение в стандартите от серията ISO 27000
  • Ползи от СУИС
  • Въведение в информационната сигурност – аспекти, концепции и принципи
  • Управление на риска
  • Преглед на изискванията на ISO 27001 и Annex A
  • PDCA Подход към внедряване на ISO 27001
Профил на участниците
Обучението е подходящо за специалисти по информационна сигурност и защита на данните, мениджъри и консултанти в областта на ИС, членове на екипи за ИС, представители на организации с внедрена система за управление на ИС, ръководители и служители, чиято дейност е свързана с ИС.
 
Предварителни изисквания
Сертификат за обучение за Lead Implementors ISO 27001:2022
Имате въпроси? +359(2)9500640