ISO 22301:2019 – Водещи одитори на системи за управление на непрекъснатостта на дейността

CQI & IRCA акредитация: 17542

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Kурсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствието на Системи за управление на непрекъснатостта на дейността с изискванията на ISO 22301:2019. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

След курса:

  • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 22301:2019;
  • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
  • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;

Теми на курса

Курсът обхваща теми, свързани с общата концепция на управленските стандарти, видовете одити, терминологията на СУНБ, преглед на стандарта ISO 22301, връзките с другите стандарти, процесът на одитиране, техниките на одитиране, пакет от документи и инструменти в помощ на одиторите.

Профил на участниците  

  • Служители, желаещи да се квалифицират като одитори и водещи одитори на Системи за управление на непрекъснатостта на бизнеса;
  • Служители, отговарящи за различни аспекти на внедряването и оперирането на СУНБ;
  • Ръководители от различни управленски нива и специалисти с отговорности в сферата на осигуряването на непрекъснатост на операциите;

Предварителни изисквания

Препоръчително е участниците да имат опит в областта на опазването/управлението на информационната сигурност.

Допълнителна информация:

Съгласно изискванията на CQI-IRCA, за да бъде регистриран, всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от CQI-IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Intertek Academy, да се регистрират в IRCA, при условие че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да се премине успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 50%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Intertek Academy като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изискват участие в нов курс.

Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие, съответният делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.

Имате въпроси? +359(2)9500640