Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716

Intertek Academy акредитация

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Считано от 11 юли 2013 г., регламент на Европейския съюз (ЕО) № 1223/2009 изисква производството на козметични продукти да съответства на добрата производствена практика и установява правила, с които трябва да бъде съобразен всеки козметичен продукт, предоставен на пазара, с цел да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и висока степен на защита на човешкото здраве. 

Съответствието с добрата производствена практика се счита за постигнато, когато производството отговаря на съответните хармонизирани стандарти, какъвто е и ISO 22716 и е предназначен за да осигури производство на безопасни продукти с постоянно качество; определя, документира и контролира всички производствени процеси и дава насоки, в съответствие с приложимото законодателство.

Във връзка с изискванията на тази регламент Ви каним да се включите в обучение за запознаване с ДПП и изискванията на стандарта ISO 22716.

Цели на курса

След обучението Вие ще:

 • Познавате начините за поддържане на постоянно качество на продукта в съответствие с нормативните изисквания
 • Разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 22716 и начините за прилагането им в практиката
 • Познавате методологията за внедряване и управление на ДПП в организацията
 • Знаете и можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.

Теми на курса

Основни теми:

 • Веригите на доставка в козметичната промишленост, от производителите на суровини до производството на краен продукт;
 • Специалните изисквания, необходими за изграждане на правила за добри производствени практики съгласно изискванията на ISO 22716.
 • Изискванията и редът за провеждане на одит на системата за управление, съгласно принципите на ISO 19011:2011

Профил на участниците

 • Обучението е полезен инструмент за специалистите, които участват в разработката, внедряването и управлението на ДПП в организации от козметичния отрасъл. Обучението е интерактивно и се състои от презентации, упражнения и реални и практически казуси.

Предварителни изисквания

 • Препоръчително е, но не е задължително условие, да имате опит в областта на козметичната индустрия.
Допълнителни детайли
 • Продължителност: 2 дни
 • Акредитация: Intertek Academy
 • Цена: 
  • онлайн: 154 евро без ДД
  •  София: 180 евро без ДДС
 • Сертификат: Intertek Academy сертификат за преминато обучение 

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640