ISO 50001 - Вътрешни одитори на системи за управление на енергията

Intertek Academy акредитация

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Стандартът за енергийно управление ISO 50001 регламентира обща рамка за управление на енергийната ефективност и подпомага организациите при създаването, прилагането, поддържането и подобряването на системи и процеси, необходими за повишаване на енергийната ефективност. Прилагането на стандарта следва да доведе до намаляване на енергийните разходи, емисиите на парникови газове и други въздействия върху околната среда, чрез систематичен енергиен мениджмънт.

Целта на курса е делегатите да получат основни познания и умения за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на енергията, съгласно изискванията на стандартите ISO 50001:2011 и ISO/IEC 19011:2011.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 50001:2011;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;
Теми на курса
 • Процесният подход; 
 • Стандарти, терминология на Системата за управление на енергията/СУЕ/ 
 • Изискванията на ISO 50001:2011 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 
 • Идентифицират приложимото законодателство за управление на енергийната ефективност и съответните източници закони и информация за нормативната уредба
 • Преглед на указанията в ISO/IEC 19011:2011;
 • Техники за извършване на вътрешни одити; 
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение.
Профил на участниците

 

Обучението е насочено към всеки, който участва в процеса на разработване, внедряване и управление на Системата за управление на енергията/СУЕ/: Вътрешни одитори, Мениджъри по качество, упълномощени представители на ръководството; Енергетици на предприятието.

Предварителни изисквания

Препоръчително е, но не е задължително условие, да имате опит в областта на управлението на енергията.

Допълнителни детайли

 

 • Курсът завършва с полагането на изпит и издаването на сертификат.
 • Продължителност: 2 дни
 • Сертификат: Intertek Academy сертификат за вътрешен одитор ISO 50001:2011
 • Акредитация: Intertek Academy
 • Цена: 274 лв без ДДС 

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640