Полимери и пластмаси

Услугите на Intertek в областта на полимерите и пластмасите съдействат за подобряване и категоризация на материалите и продуктите, както и за посрещане на изискванията на регулаторните органи

В рамките на веригата на доставки на пластмаси и полимери възникват различни предизвикателства във връзка с безопасността, качеството, процесите, съответствието с изискванията на регулаторните органи, представянето и жизнения цикъл. Независимо дали доставяте химикали, добавки или сте краен потребител, преодоляването на тези предизвикателства може да повиши конкурентоспособността Ви.

С десетилетен опит в индустрията, нашите учени разполагат с познанията, които могат да Ви съдействат за подобряване и категоризацията на продукти и материали.

Физично и механично тестване на пластмаси
Услугите по тестване на полимери и пластмаси покриват физични, термични, реологични, оптични, бариерни, повърхностни, механични характеристики и свойства, горимост, стареене и други, които са присъщи на суровините или полимерите и установяват степента на съответствие със спецификациите. Резултатите от изследванията ни Ви помагат да разберете дали материалите са подходящи за приложението им и как стареят.

Химично тестване на полимери и пластмаси
Експертите ни могат да Ви посъветват при определяне на формули, деформулиране, сравнителен анализ на смеси, изискванията по отношение на данни, които следва да се предоставят към регулаторни органи и как добавките в полимерите влияят върху качеството.

Консултиране в областта на регулаторните изисквания, относими към полимери
Можем да Ви съдействаме в областта на регулаторните изисквания с експертизата си, насочена към материали, които са в контакт с храни, ASTM, забранени субстанции, специфични индустриални изисквания, стандарти за емисии, изисквания при внос и др. Intertek поддържа множество индустриални и специфични сертификации, включително сертификати спрямо ISO, Nadcap, и Добри лабораторни практики /Good Laboratory Practice – GLP/.

Подкрепа при обработване и разработване на полимерни продукти
Лабораторията ни може да окаже съдействие при проектиране на продукти и разработване на процеси – от избор на суровини, разработване на материали, определяне на формули и производство до разработване на прототип и крайни продукти.

Приложение на полимерите
Полимерите и пластмасите са някои от най-универсалните материали с широко приложение в ежедневието. Учените ни притежават специализирани познания в областта на индустрията, които могат да Ви бъдат полезни при разработване на продукти, осигуряване на съответствие и пускане на пазара.
Осигурявайки качество, сме способни да оценим до колко вашите продукти и услуги посрещат и надвишават стандартите за качество, безопасност и устойчивост. Помагаме ви да минимизирате оперативните рискове, както и онези, присъщи на доставната верига и бизнес процесите.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640