Ангажиране на заинтересованите страни и Анализ на значимите аспекти

Intertek Academy акредитация

Оценката на значимите въздействия помага на компаниите да идентифицират и приоритизират основните проблеми по устойчиво развитие, които имат най-голяма значимост за бизнеса и заинтересованите страни. Този инструмент позволява на компаниите да изградят план за фокусиране и адресиране на всички проблеми, свързани с производството и реализацията на продукта или услугата (Value Chain), оценявайки рисковете и възможностите.

Използвайки подхода на стандарта АА 1000 за въвличане на заинтересованите страни, организациите могат да ангажират активно техните заинтересовани страни, като идентифицират и разберат проблемите по устойчиво развитие, които имат въздействие върху тяхното средносрочно и дългосрочно представяне във връзка с околна, социална, икономическа и финансова среда, както и да разработят отговорни бизнес стратегии и цели на представянето, които да отговарят както на очакванията на организацията, така и на очакванията на заинтересованите страни

Цели на курса  

 • Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с Оценката на значимите въздействия и въвличане на заинтересованите страни в контекста на устойчивото развитие. 
 • Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Теми на курса  

 • Установяване на целта и процес по идентифициране и въвличане на заинтересованите страни
  • Планиране
  • Подготовка
  • Въвеждане на план за въвличане
  • Преглед и подобрение
   
 • Установяване на рамка със значимите аспекти, която демонстрира как бизнес стратегията и представянето на организацията се привеждат в съответствие със социалните, икономическите и екологичните значими аспекти.
  • Идентифициране на значимите аспекти от самата организация
  • Комуникиране и придобиване на обратна връзка по значимите аспекти от заинтересованите страни
   
 • Изготвяне на матрица на аспектите
Профил на участниците 

Обучението е подходящо за всички представители на организации, които участват в екипите за разработване на доклад по Устойчиво развитие; експерти и мениджъри по околна среда, социална отговорност; Всеки, който иска да се запознае с темата за Устойчиво развитие

Предварителни изисквания  

 • Няма предварително изисквания  
Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640