Оценка на жизнения цикъл

Intertek Academy акредитация

Life Cycle Assessment (LCA) е една от методологиите, които могат да се използват за
оценка на значимите аспекти.

Оценката на жизнения цикъл на продукта ни дава обхватна картина за цялостното въздействие на даден продукт – взимайки предвид ключовите стъпки в жизнения му цикъл, както и ключовите му въздействия. Най-голямата сила на подхода е именно обхватността му и това че благодарение на нея можем да стигнем до полезни, но съвсем неинтуитивни заключения. 

LCA се счита за най-всеобхватния подход за оценка на въздействието върху околната среда на продукти и услуги.

Освен като инструмент за взимане на решения, оценката на жизнения цикъл се използва и като имиджов инструмент – съвременните потребители търсят „зелени“ продукти, а компаниите онагледяват това именно чрез LCA.

Цели на курса  

  • Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с Оценката на жизнения цикъл в контекста на устойчивото развитие.
  • Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.
Теми на курса 
  • Цел и определяне на обхвата – определя се целта на LCA, това което ще се включва и неговите граници. Дефиниране на обхват.
  • Анализ – анализират се определените като значими въздействия (екологични, социални, икономически)
  • Оценка – оценява се значимостта на въздействието от гледна точка на организацията и нейните заинтересовани страни
  • Интерпретиране на резултатите
Профил на участниците 

Обучението е подходящо за всички представители на организации, които участват в екипите за разработване на доклад по Устойчиво развитие; експерти и мениджъри по околна среда, социална отговорност; Всеки, който иска да се запознае с темата за Устойчиво развитие

Предварителни изисквания

Няма предварително изисквания

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640