Добри практики в корпоративната и социална отговорност и подходи за устойчиво развитие

Обучение, базирано на ISO 26000

ISO 26000 предоставя указания за основните принципи на социалната отговорност, за идентификацията им и за диалога със заинтересованите страни, за основните въпроси и областта на действие по отношение на социалната отговорност и за начините на приемане на социално отговорно поведение в организацията. ISO 26000 подчертава важността на резултатите и подобряване на постиженията по отношение на социалната отговорност. Изискванията са разработени, за да бъдат от полза за всички видове организации в частния, обществения и нестопанския сектор, независимо от тяхната големина и дали работят в развити или в развиващи се страни.

Цели на курса  

  • Повишаване на информираността по въпроси, свързани със социалната отговорност. Изясняване на ползите за един социално отговорен бизнес. Отговор на въпроса – Защо е необходимо социално-отговорно поведение.
  • Запознаване с разбирането за Етичен кодекс и неговите основни елементи.
  • Запознаване с процеса на социален одит, основните етапи и изисквания, през които преминават организациите. 

Теми на курса  

  • Термини и дефиниции в ISO 26000
  • Принципи на социалната отговорност
  • Идентифициране и ангажиране на заинтересованите страни
  • Указания за ключовите теми по социална отговорност
  • Интегриране на социалната отговорност в организацията.
Профил на участниците 

Обучението е подходящо за: мениджъри на всички нива, представители на отдели по Човешки ресурси, консултанти, оценители на системи за социална отговорност, вътрешни одитори и за всички, които искат да разширят знанията си за КСО.

Предварителни изисквания

  • Няма предварително изисквания 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640