Въведение в изискванията на ISO 20400 – Sustainable Procurement - Guidance

Управлението на веригата на доставки и работата с доставчици е важен инструмент на организацията за управление на риска и оползотворяване на възможностите за устойчиво развитие, включително неговите социални, екологични и икономически аспекти.

Интегрирането на концепцията за устойчивост в процесите и политиките, свързани с веригата на доставки, е предпоставка за по-голяма продуктивност, средство за оценяване на представянето и инструмент за постигане на организационните цели, включително тези, обвързани с целите за устойчиво развитие на ООН.

Указанията на ISO 20400 са приложими за всички организации – заинтересовани страни, които вземат участие в решения или процеси, свързани със закупуване или са обект на въздействия на тези решения и процеси. Указанията са свързани с тези на ISO 26000.

След обучението

 • Вие ще разбирате същността на устойчивото закупуване
 • ще познавате въздействията и съображенията във връзка с устойчивото развитие в рамките на различните аспекти на дейността по закупуване:
  • политика и стратегия
  • организация и процеси
 • ще познавате подходите за прилагане на концепцията за устойчивост в доставките
 • Tеми на обучението
 • Структура на ISO 20400 и връзка с ISO 26000
 • Принципи и основни теми на устойчивостта в доставките
 • Управление на риска и възможностите
 • Политика и стратегия за устойчивост в доставките
 • Стратегическо управление на закупуването – идентифициране и ангажиране на заинтересованите страни и веригата на доставки, партньорства, организационна култура и др.
 • Вграждане на устойчивостта в процесите по закупуване:
  • планиране
  • рискове и възможности
  • анализ на разходите, пазара и организационните потребности
  • стратегия, критерии и изисквания
  • подбор и оценяване на капацитета на доставчици
  • квалифициране и одобрение на доставчици
  • управление на представянето и взаимоотношенията и др.
Профил на участниците
Обучението е създадено за представители на организации, които възприемат устойчивото развитие като стратегически приоритет и основна управленска тема. Подходящо е за Мениджъри Устойчиво развитие, Ръководители Доставки, Продуктови мениджъри и др., които работят в областта на закупуването и управлението на верига на доставки и желаят да научат повече за указанията и подхода за устойчиво закупуване на ISO 20400.

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640