Обучения в областта на Устойчивото развитие

Все повече организации по целия свят и свързаните с тях заинтересовани страни все по-ясно осъзнават необходимостта от устойчиво развитие, базирано на социално отговорно поведение и въвличане на заинтересованите страни, прозрачност на докладването и поемане на отговорност за въздействията върху социалната, екологична и икономическа среда и мерките за тяхното адресиране.

За да изгради разбиране по тези въпроси и да способства разработването на политики и мерки по имплементирането им, една организация трябва да премине през задълбочена и целенасочена подготовка, свързана с изграждане и утвърждаване на практиките механизмите и указанията, които са международно утвърдени, за постигане и управление на устойчиво развитие, както и неговото представяне пред обществото.

Обученията ни в областта на Устойчивото развитие включват:   

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 
 
 
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640