ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен

CQI & IRCA акредитация Course ID 2082

Въведение в стандарта и ползи от обучението

ISO 45001:2018 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - Изисквания дава насоки за приложение и осигурява солиден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място в световните вериги за доставки. Проектиран е така, че да помага на организации от различни браншове и мащаби, да минимизират нараняванията и заболяванията на работното място.

Целта на системата за управление на ЗБУТ е да предостави рамка за управление на рисковете и възможностите. Целта и предвидените резултати от системата за управление на ЗБР са да сепредотвратят наранявания и заболявания на работниците, свързани с работата, да се подобрят и осигурят безопасни и здравословни работни мeста; следователно, от съществено значение за организацията е да елиминира или да сведе до минимум рисковете за ЗБР, като предприема ефикасни превантивни и защитни мерки.

Цели на курса

След курса:

 • Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за управление на околната среда, разработени спрямо изискванията на ISO 45001:2018. 
 • Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 
Теми на курса
 • Процесният подход; 
 • Стандарти, принципи, дефиниции;
 • Идентификация на опасностите и оценка на риска; 
 • Постигане и поддържане на съответствие с нормативните изисквания
 • Техники за извършване на одити;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение.
Профил на участниците

 

Обучението е подходящо за одитори/водещи одити на други стандарти за управление и всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики“, които са част от изискванията на стандарта, одитори, отговорници по ЗБУТ, мениджъри по качеството и околната среда, представители на ръководството, експерти, и др.

Предварителни изисквания

 

 • Успешно завършен 5 дневен CQI & IRCA акредитиран курс по друга дисциплина. 
 • Според изискванията на IRCA, присъствието на обучението изисква предварителни знания в областта на ЗБУТ. Свържете се с екипа на Intertek Academy за повече информация.

Допълнителна информация:
* 3-дневните курсове предполагат предварително познаване на основните техники и изисквания за извършване на одит и акцентират върху изискванията на конкретния стандарт и специфичните техники за одит, свързани с него.

 

За да се явите на такъв преходен курс и да получите международно признат сертификат, трябва да имате преминато друго петдневно обучение за водещи одитори и съответно CQI & IRCA сертификат, доказващ това.

Съгласно изискванията на CQI-IRCA, за да бъде регистриран, всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от CQI-IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Intertek Academy, да се регистрират в IRCA, при условие че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да се премине успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 50%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Intertek Academy като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изискват участие в нов курс.

Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие, съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.

Имате въпроси? +359(2)9500640