ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд

CQI & IRCA акредитация Course ID 2054

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Международният стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа предоставя надежден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място в световните вериги за доставки. Разработен, за да помогне на организации от всякаква големина и от различен индустриален сектор, новият международен стандарт се очаква да намали нараняванията и заболяванията, свързани с работните места, навсякъде по света.

Цели на курса

След курса: 

 • Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, разработени спрямо изискванията на ISO 45001:2018. 
 • Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.  

Теми на курса  

 • Процесният подход; 
 • Стандарти, принципи, дефиниции;
 • Акредитация, сертификация и видове одити;
 • Преглед на изискванията на ISO 45001 и прилагането им на практика в дейността на организацията 
 • Идентификация на опасностите и оценка на риска; 
 • Постигане и поддържане на съответствие с нормативните изисквания; 
 • Техники за извършване на одити;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение
Профил на участниците 

Обучението е подходящо за всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики“, които са част от изискванията на стандарта, одитори, отговорници по ЗБУТ, мениджъри по качеството и околната среда, представители на ръководството, експерти, и др.

Предварителни изисквания

Препоръчително е да имате опит в областта на осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.

Допълнителна информация:

Съгласно изискванията на CQI-IRCA, за да бъде регистриран, всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от CQI-IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Intertek Academy, да се регистрират в CQI & IRCA, при условие че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да се премине успешно непрекъснатото оценяване.

През последния ден на курса се полага изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 50%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Intertek Academy като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изискват участие в нов курс.
Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие, съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640