ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 - Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление – качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда

Intertek Academy акредитация

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Организациите, които внедряват или вече имат внедрена система за управление – качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна, е необходимо да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на изискванията на системата и да съдействат за процесите на непрекъснато подобрение. 

Курсът е полезен и за всички, които искат да се запознаят с добрите управленски практики, които се съдържат в изискванията на стандартите. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандартите;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.
Теми на курса:
 • Процесният подход;
 • Принципи за управление на качеството;
 • Изискванията на ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 и прилагането им на практика в дейността на организацията;
 • Принципи на интегрирането на изискванията на стандартите;
 • Поддържане на съответствие с нормативните изисквания в областта на ЗБУТ и околната среда;
 • Идентификация на опасностите и оценка на риска за ЗБУТ;
 • Идентификация на аспектите и оценка на въздействието върху околната среда;
 • Техники за извършване на вътрешни одити;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на вътрешни одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение.
Профил на участниците

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена интегрирана Система за управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда. и мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на качеството, ЗБУТ и околна среда.

Предварителни изисквания

 • Не се изисква предварителна подготовка.
 • Курсът завършва с полагането на изпит и издаването на сертификат. 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640