ISO 9001:2015 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството

CQI-IRCA акредитация: 18133

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Стандарт ISO 9001:2015 осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на организацията да се фокусира върху очакванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване.
Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за управление на качеството (СУК), разработени спрямо изискванията на ISO 9001:2015. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 9001:2015;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит. 

Теми на курса

 • Процесен подход;
 • Принципи за управление на качеството; 
 • Изисквания на ISO 9001:2015 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 
 • Техники за извършване на вътрешни одити; 
 • Предназначение на Annex SL;
 • Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от вътрешни одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение.
Профил на участниците 

Обучението е подходящо за всички, които желаят да се запознаят с добрите управленски практики, част от изискванията на стандарта, одитори, мениджъри по качеството, представители на ръководството, експерти, и др.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Допълнителни детайли

Съгласно изискванията на CQI-IRCA, за да бъде регистриран, всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от CQI-IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Intertek Academy, да се регистрират в IRCA, при условие, че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да се премине успешно непрекъснатото оценяване.
През последния ден на курса се полага изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 50%. Положителните оценки на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Intertek Academy като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изискват участие в нов курс.
Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие, съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640