ISO 9001:2015 - Водещи одитори на системи за управление на качеството

CQI-IRCA акредитация: 18086

Стандартът ISO 9001 Ви помага да разработите система, която отговаря на изискванията на клиентите за качеството и непрекъснато подобрява процесите в организацията.

Стандартът е спечелил международна репутация като „основополагащият стандарт за системи за управление”, който може да бъде прилаган във всяка организация, голяма или малка, независимо от естеството на дейността й, продуктите и/или услугите й, включително и в органите на местното и държавното управление.

Стандартът осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на организацията да се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване.

Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за управление на качеството (СУК), разработени спрямо изискванията на ISO 9001:2015.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.

Теми на курса

 • Процесен подход;
 • Стандарти, принципи, дефиниции;
 • Акредитация, сертификация и видове одити;
 • Принципи за управление на качеството;
 • Преглед на изискванията на ISO 9001:2015 и прилагането им на практика в дейността на организацията;
 • Предназначение на Annex SL;
 • Общ преглед на обхвата на системата за управление, базирана на Annex SL;
 • Разбиране на новите, ревизирани условия и норми;
 • Прилагане на новите изисквания за контекст, лидерство, планиране и поддържане в Annex SL;
 • Техники за извършване на одити;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение;

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 9001:2015;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.

Профил на участниците

Обучението е подходящо за всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики“, които са част от изискванията на стандарта, одитори, мениджъри по качеството, представители на ръководството, експерти, и др.

Предварителни изисквания

Познаване на изискванията на ISO 9001, най-често използваните термини и определения, описани в ISO 9000, цикълът PDCA и принципите за управление на качеството.

Имате въпроси? +359(2)9500640