Soft Skills Обучения

Превръщаме знанията в умения

Съвременната бизнес среда е изключително динамична, доминирана от нови технологии и иновации и адаптирайки се към непрекъснатите промени, организациите не трябва да забравят новите предизвикателства пред най-важния елемент, който прави една компания успешна: нейните хора.
 
Задължителна предпоставка за устойчиво бизнес развитие е наличието на вдъхновени лидери и екипи, както и разпознаваема и позитивна организационна култура, поддържана от добри умения за комуникация и мотивация
 
Soft skills обученията се фокусират върху поведението и социалните нагласи, чрез които общуваме ефективно като част от сътрудничеството в реална и онлайн среда c екипа и управляваме потенциални конфликти. Чрез тях се изграждат умения за оптимизиране на работния процес, по-добро планиране, повишаване на ефективността на екипите в организацията, управление на конфликтите, по-висока мотивираност на служителите и по-добра комуникация с клиентите. Благодарение на богатата експертиза на експертите на Intertek Academy Вашите екипи ще могат да придобият необходимите знания и да развият ключовите умения за развиване и надграждане на успеха на Вашия бизнес.

Цели на курса
Вашите цели са същността на обученията на Intertek Academy:
  • ще научите как да развиете уменията, необходими за оптимизиране на ефективността на екипа, който ръководите, чрез запознаване с разнообразни подходи за мотивация,
  • ще определите Вашия собствения стил на комуникация и ще идентифицирате и елиминирате пречките пред доброто представяне на екипа.
  • ще придобиете допълнителен практически опит в прилагането на методи за лидерство и комуникация, които са най-подходящи за Вас и и работната среда,
  • ще придобиете нови знания, умения и ще усвоите поведение, насочени конкретно към дейности с фокус върху лидерството, с оглед на постигане на бизнес цели.
Основни модули на Soft Skills обученията

Модулите са примерни и могат да се предоставят отделно или заедно, както и да бъдат адаптирани към Вашите специфични изисквания, включително обогатявани с допълнителни теми:
  • Лидерство: умения за създаване на ангажираност у хората за изпълнение на бизнес цели – 2 дни
  • Комуникационни умения: мотивация чрез ефективен обмен на информация и конструктивна обратна връзка - 2 дни
  • Управление на времето: умения за изграждане на доверие, приоритизиране и делегиране – 2 дни
  • Работа в екип: умения за насърчаване на сътрудничеството – 2 дни
  • Разрешаване на проблеми и взимане на решения: умения за идентифициране и управление на конфликтни потребности и вземане на решения, базирани на обективна информация – 2 дни
  • Управление на промени: етапи на управлението и умения за комуникация и изграждане на съпричастност, преодоляване на възраженията и приемане на обратна връзка – 2 дни
Профил на участниците
Лидери, мениджъри и служители от всички нива на малки и големи компании, за всички екипи в дадена организация, за специалисти по Управление на човешките ресурси и всички, които желаят да развият и надградят своите soft skills умения.
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640