ISO 27001:2022 - Преходен курс за Одитори/Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност

Международният стандарт ISO/IEC 27001 задава модел за изграждане и определя изисквания към системите за управление на сигурността на информацията (СУИС). Тези системи служат за защита на активите, които боравят с информация и се основават на възприети принципи, цели, политики и на оценки на рисковете, които могат да въздействат неблагоприятно върху бизнеса.

В днешния постоянно променящ се дигитален свят е важно бизнесът да еволюира по начин, който управлява сложността на съвременните заплахи за сигурността и ИТ инфраструктурата.

С тази основна цел, на 25.10.2022 г. ISO публикува нова версия на ISO 27001 - Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността.

Цели на курса

След курса делегатите ще

  • придобият разбиране за новата структура на ISO 27001:2022
  • се запознаят с промените в Анекс А
  • получат умения да подготвят набор от контроли за информационна сигурност, използвайки ръководството на ISO 27002:2022

Теми на курса

  • Общ преглед на стандарта ISO 27001:2022
  • Основни разлики между ISO 27001:2013 и ISO 27001:2022
  • Прилагане на новите изисквания
Профил на участниците

Обучението е подходящо за специалисти по информационна сигурност и защита на данните, мениджъри и консултанти в областта на ИС, членове на екипи за ИС, представители на организации с внедрена система за управление на ИС, ръководители и служители, чиято дейност е свързана с ИС.

Предварителни изисквания

Сертификат от обучение за вътрешни или водещи одитори по ISO 27001:2013

 

Имате въпроси? +359(2)9500640