ISO 22301:2019 - Вътрешни одитори на системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Intertek Academy акредитация

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Организациите, които внедряват или вече имат внедрена система за управление на непрекъснатостта на дейността, е необходимо да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на изискванията на системата и да съдействат за процесите на непрекъснато подобрение. 

Курсът е полезен и за всички, които искат да се запознаят с добрите управленски практики, които се съдържат в изискванията на стандарта. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 22301:2019; 
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;
Теми на курса
 • Процесен подход;
 • Принципи за управление на непрекъснатостта на бизнеса; 
 • Структура, планиране, внедряване и функциониране на системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса;
 • Анализ на влиянието върху бизнеса;
 • План за управление на непрекъснатостта на бизнеса и план за управление на инциденти;
 • Изискванията на ISO 22301 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 
 • Техники за извършване на вътрешни одити; 
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от вътрешни одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение.
Профил на участниците

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление на непрекъснатостта на дейността и мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на непрекъснатостта.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка. 

Имате въпроси? +359(2)9500640