ISO/IEC 20000-1 - Водещи одитори на Системи за управление на информационните технологии и управление на услуги

CQI & IRCA акредитация: 17593

Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствието на Системи за управление на информационните технологии и управление на услуги, разработени спрямо изискванията на ISO 20000-1. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 20000-1;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;
Теми на курса
 • Процесен подход;
 • Принципи за управление на IT услугите; 
 • Контекст и Лидерство
 • Процеси на взаимоотношения;
 • Изискванията на ISO 20000-1 и прилагането им на практика в дейността на организацията; 
 • Портфолио от услуги
 • Техники за извършване на вътрешни одити; 
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от вътрешни одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение
Профил на участниците
Обучението е подходящо за всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики“, които са част от изискванията на стандарта, одитори, мениджъри по качеството, представители на ръководството, експерти, и др.

Предварителни изисквания
От делегатите се очаква да са запознати със стандартите ISO 20000-1 и ISO 20000-2, да имат опит в управлението на информационните технологии и управлението на IT услугите, ITIL, и/или подходящо обучение свързано с процесите за управление на IT услугите. 

Допълнителни детайли
Съгласно изискванията на CQI-IRCA, за да бъде регистриран, всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от CQI-IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Intertek Academy, да се регистрират в IRCA, при условие че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.
 
По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да се премине успешно непрекъснатото оценяване.
 
През последния ден на курса се полага изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 50%. 
 
Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.
Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс.
Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Intertek Academy като се използва различен вариант на изпита. 
Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изискват участие в нов курс.
Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие, съответният делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.
Имате въпроси? +359(2)9500640