ISO 20000-1:2018 - Вътрешни одитори на системи за управление на IT услугите

Intertek Academy акредитация

Организациите, които внедряват или вече имат внедрена система за управление на IT услугите, е необходимо да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на изискванията на системата и да съдействат за процесите на непрекъснато подобрение. 

Курсът е полезен и за всички, които искат да се запознаят с добрите управленски практики, които се съдържат в изискванията на стандарта. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 20000-1:2018;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;
Теми на курса
 • Процесен подход;
 • ITIL – Въведение:
 • Принципи за управление на IT услугите;
 • Процеси на взаимоотношения;
 • Планиране и контрол. Портфолио от услуги. Взаимоотношения и договорености. Осигуряване доставката на услугата. Дизайн, създаване и трансфериране на услугата. Решения и изпълнение. Осигуряване на услугата
 • Техники за извършване на одити от трета страна; 
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение;
Профил на участниците

 

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление на IT услугите и мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на IT услугите.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640