Въведение в BRC – British Retail Consortium

Курс за обучение Intertek Academy

BRC Global Standard – Food е международно признат стандарт за управление на безопасността на храните, съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз и изискванията за добри практики.

Шестата версия на стандарта е публикувана през юли 2011 г.

Целта на BRC Global Standard – Food е да установи еднакви критерии за оценка на доставчиците на търговски вериги за способността и компетентността им и намалява необходимостта от това търговците и производителите да извършват свои собствени проверки, което води до намаляване на разходите за всички.

Форматът и съдържанието на стандарта позволяват оценка на инфраструктурата и системата за управление на доставчика от трета независима страна, като по този начин уеднаквяват критериите за осигуряване на безопасността на хранителните продукти.

Теми на курса

  • НАССР система;
  • Управление на качеството;
  • Инфраструктура и работна среда;
  • Контрол на продуктите и процесите;

Цели на курса

  • След обучението, участниците ще бъдат запознати с общите изисквания на BRC
  • След обучението, участниците ще познават някои от добрите световни практики, при оценката на доставчици

Профил на участниците

  • Служители, отговарящи за различни аспекти на внедряването и оперирането на СУНБ
  • Ръководители от различни управленски нива и специалисти, с отговорности за осигуряване на непрекъснатост на операциите
  • Упълномощени представители на ръководството

Предварителни изисквания

n/a

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 

Intertek Academy