FSSC 22000 - Водещи одитори Сертификация на системи за безопасност на храните ISO 22000/ISO 22002-1 - 17236

CQI-IRCA акредитация: 17236

FSSC 22000, Система за Управление на Безопасността на храните, може да бъде приложен в различни по вид организации: от производители на първични суровини, до производители на храна, готова за консумация, също така в организации, които се занимават с транспорт и съхранение и подизпълнители, които продават на дребно, заедно с взаимосвързани организации, като производителите на оборудване, опаковъчен материал, почистващи препарати, адитиви и инградиенти.

Той включва изискванията на стандарта ISO 22001:2018 и изискванията на ISO/TR 22002-1.

FSSC 22000 съдържа изисквания за системи за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организациите трябва да демонстрират способността си да контролират рисковете за храните, с цел постоянно да предоставят безопасни крайни продукти, които да покриват изискванията както на потребителите, така и на приложимото законодателство. 

След курса:  

 • Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на FSSC 22000;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит. 

Теми на курса:

 • Процесен подход;
 • Стандарти, принципи, дефиниции;
 • Акредитация, сертификация и видове одити;
 • HACCP;
 • Преглед на изискванията на ISO 22000 и ISO 22002-1 и прилагането им на практика в дейността на организацията;
 • Общ преглед на обхвата на системата за управление;
 • Законодателство в областта на храните
 • Техники за извършване на одити;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение;
Профил на участниците 
 • Служители, желаещи да се квалифицират като одитори и водещи одитори на Системи за безопасност на храните FSSC 22000
 • Ръководители на НАССР екипи, отговарящи за разработването, внедряването и оперирането на СУБХ
 • Ръководители от различни управленски нива и специалисти, с отговорности за осигуряване на безопасността на храните 

Предварителни изисквания

От делегатите се очаква да са запознати със стандартите ISO 22000/ISO 22002-1 , също да имат опит в управлението на безопасността на храните и/или подходящо обучение свързано с управлението на процесите за безопасност на храните.

Допълнителни детайли

Съгласно изискванията на CQI-IRCA, за да бъде регистриран, всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от CQI-IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Intertek Academy, да се регистрират в IRCA, при условие че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да се премине успешно непрекъснатото оценяване.
През последния ден на курса се полага изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 50%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Intertek Academy като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изискват участие в нов курс.
Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие, съответния делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс. 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640