Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на храните - FSSC 22000

Intertek Academy акредитация

 FSSC 22000 е призната от Global Food Safety Initiative (GFSI) схема за оценяване на съответствието и сертификация на системи за управление на безопасността на храните на организации от хранително-вкусовата промишленост, които преработват или произвеждат храни. 

FSSC 22000 е базирана на изискванията на съществуващи стандарти на ISO: ISO 22000 и ISO/TS 22002-1, Програми - предпоставки за безопасност на хранителните продукти , включително изискванията на НАССР.
Прилагането на изискванията на FSSC 22 000 е свързано с множество ползи за преработвателите и производителите на храни:

 

  • Удовлетвореност на клиентите, партньорите и доставчиците и осигуряване на доверието им към предлаганите продукти – чрез доставка на безопасни за здравето им продукти с постоянно качество;
  • Оптимизиране на разходите – чрез повишаване ефективността на процесите; Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продукта;
  • Конкурентоспособност на вътрешния и външния пазар.
След курса:
  • Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията на FSSC 22000 (ISO 22000:2018 и ISO/TS 22001-1) и принципите на НАССР;
  • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на Системата с изискванията на стандарта;
  • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит.
Целта на курса е да се получат познания и умения за изискванията на стандарта и за техниките за извършване на ефективни вътрешни одити на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. 
Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип) цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Теми на курса:
Курсът обхваща теми, свързани с общата концепция на управленските стандарти, видовете одити, терминологията на СУБХ, преглед на стандарта ISO 22000:2018 и допълнителните изисквания по клауза 7, определени в ISO/TS 22022-1, връзките с другите стандарти, процесът на одитиране, техниките на одитиране, пакет от документи и инструменти в помощ на одиторите.
Профил на участниците
  • Служители, желаещи да се квалифицират като вътрешни одитори на Системи за безопасност на храните FSSC 22000
  • Ръководители на НАССР екипи, отговарящи за функционирането на СУБХ
  • Ръководители от различни управленски нива и специалисти, с отговорности за осигуряване на безопасността на храните
Предварителни изисквания
Препоръчително е познаването на нормативните изисквания или практически опит в областта на осигуряването на безопасността на хранителните продукти.
 

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640