ISO 50001:2018 - Водещи одитори на Системи за енергийно управление

CQI & IRCA акредитация: 17571

Въведение в стандарта и ползи от обучението

Kурсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствието на Системи за енергийно управление, разработени спрямо изискванията на ISO 50001:2018. 

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. 

Цели на курса

След курса:

  • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 50001:2018;
  • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта; 
  • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;

Теми на курса

Курсът обхваща теми, свързани с общата концепция на управленските стандарти, видовете одити, терминологията на системите за енергийно управление, интерпретиране на изискванията на стандарта ISO 50001:2018, връзките с другите стандарти, процесът на одитиране, техниките на одитиране, пакет от документи и инструменти в помощ на одиторите.

Профил на участниците

Обучението е подходящо за всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики“, които са част от изискванията на стандарта, одитори, мениджъри по качеството, представители на ръководството, експерти, и др.

Предварителни изисквания

От делегатите се очаква да са запознати със стандарт ISO 50001, да имат опит в енергийното управление и/или подходящо обучение по темата. 

Допълнителни детайли

Съгласно изискванията на CQI-IRCA, за да бъде регистриран, всеки одитор или водещ одитор трябва да вземе участие в акредитирано от CQI-IRCA обучение. Този курс притежава такава акредитация и позволява на делегатите, получили сертификат от Intertek Academy, да се регистрират в IRCA, при условие че отговарят и на останалите изисквания за регистрация.

По време на курса всеки делегат е непрекъснато оценяван по следните критерии: управление на времето, прилагане и разбиране на изискванията, работа в екип, принос, презентиране и лични комуникативни умения. Необходима е оценка от минимум 70%, за да се премине успешно непрекъснатото оценяване.
През последния ден на курса се полага изпит, на който също трябва да бъде получена положителна оценка от минимум 70% верни отговори. Изпитът се състои от 4 части и за всяка част се изисква минимум 50%. Предвиден е и пробен изпит като част от програмата.

Положителните оценки и на двата компонента са задължително условие за получаването на сертификат за преминат курс.

Делегат, който не е успял да издържи изпита, има възможност да се яви на повторен изпит веднъж в рамките на следващите 12 месеца. Повторният изпит може да се положи на следващ курс на Intertek Academy като се използва различен вариант на изпита. 

Неуспех при непрекъснатото оценяване или на повторния изпит изискват участие в нов курс.
Присъствието през цялото време на курса е задължително. В случай на отсъствие, съответният делегат няма право да се яви на изпит и трябва да посети следващ курс.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640