ISO 14001:2015 – Водещи одитори на системи за управление на околната среда - 3 дневен преходен

IRCA акредитация: 1822

С все по-нарастващата загриженост за състоянието на околната среда по цял свят, ISO 14001 се приема като доказателство за висока ангажираност по отношение на опазването на околната среда. Над 110 000 организации в 138 държави спазват изискванията на ISO 14001 и са сертифицирани от акредитирани организации, за да демонстрират своята ангажираност да посрещат редизвикателствата свързани с опазването на околната среда.

Серията стандарти ISO 14000 се отнася за „управлението на околната среда”, което осигурява насоки за организациите за това как:

Да намалят вредното въздействие от дейността си върху околната среда

Да постигнат непрекъснато усъвършенстване по отношение опазване на околната среда.

Теми на курса

 • Процесният подход;
 • Стандарти, принципи, дефиниции;
 • Преглед на изискванията на ISO 14001:2015 и прилагането им на практика в дейността на организацията
 • Методология на идентификацията на аспектите и оценката на въздействието върху околната среда;
 • Задължения за спазване;
 • Техники за извършване на одити;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение.

Цели на курса

След курса:

 • Курсът осигурява на делегатите знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за управление на околната среда, разработени спрямо изискванията на ISO 14001:2015.
 • Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Профил на участниците

 • Обучението е подходящо за одитори/водещи одити на други стандарти за управление и всички, които искат да се запознаят с „добрите управленски практики“, които са част от изискванията на стандарта, одитори, мениджъри по качеството и околната среда, представители на ръководството, експерти, и др.

Предварителни изисквания

Успешно завършен 5 дневен IRCA акредитиран курс по друга дисциплина.

Според изискванията на IRCA, присъствието на обучението изисква предварителни знания в областта на околната среда. Свържете се с екипа на Intertek Academy за повече информация.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640