ISO 14001:2015 – Вътрешни одитори на cистеми за управление на околната среда

Intertek Academy accreditation

Въведение в стандарта и ползи от обучението

ISO 14001 е един от най-популярните стандарти за системи за управление и е приложим за всяка организацията, независимо от размера и вида на дейността. Система за управление се отнася към структурата за управление на процесите и бизнес дейностите в организацията, която превръща входните ресурси в продукт или услуга, които отговарят на целите по околна среда на организацията, удовлетворяват нормативните изисквания и изискванията за ефикасно използване на ресурсите. Обществото настоява за предотвратяване на замърсяването, а правителствата прилагат все по-стриктни нормативни разпоредби за защита на околната среда. От бизнеса се очаква да отговори и на нормативните, и на обществени изисквания. ISO 14001:2015 съдържа изисквания към системите за управление на околната среда. Стандартът изисква висока ангажираност на организацията за поддържане на съответствие с нормативните изисквания, предотвратяване на замърсяването и непрекъснато усъвършенстване, което може да бъде независимо потвърдено чрез акредитирана сертификация.

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще можете да разбирате и интерпретирате изискванията ISO 14001:2015;
 • Вие ще можете да правите оценка на Системата за управление на околната среда, в съответствие с ISO 14001:2015
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит
Теми на курса:
 • Стандарти, принципи, дефиниции;
 • Акредитация, сертификация и видове одити;
 • Преглед на изискванията на ISO 14001:2015 и прилагането им на практика в дейността на организацията 
 • Методология на идентификацията на аспектите и оценката на въздействието върху околната среда;
 • Техники за извършване на одити;
Профил на участниците

 

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена или в процес на внедряване Система за управление на околната среда, мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на околна среда.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Допълнителни детайли

 

 • Курсът завършва с полагането на изпит и издаването на сертификат.
 • Продължителност: 2 дни
 • Акредитация: Intertek Academy
 • Цена: 274 лв. без ДДС 

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640