ISO 39001:2012 - Вътрешни одитори на системи за управление на безопасността на движение по пътищата

Курс за обучение Intertek Academy

Организациите, които внедряват или вече имат внедрена система за управление на пътната безопасност, е необходимо да разполагат с обучени вътрешни одитори, които да осъществяват ефективен контрол върху спазването на изискванията на системата и да съдействат за процесите на непрекъснато подобрение.

Курсът е полезен и за всички, които искат да се запознаят с добрите управленски практики, които се съдържат в изискванията на стандарта.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката.

Теми на курса

 • Процесен подход;
 • Концепция за „Риск базирано мислене”;
 • Подходите Safe system и Vision Zero;
 • Доклад на Световната здравна организация към ООН за пътна безопасност;
 • „Десетилетие на действие 2010 - 2020” - инициатива на ООН (Decade of action 2010 – 2020)
 • Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020;
 • Принципи за управление на пътната безопасност;
 • Изискванията на ISO 39001:2012 и прилагането им на практика в дейността на организацията;
 • Техники за извършване на вътрешни одити;
 • Планиране, провеждане, докладване и извършване на последващи действия от вътрешни одити;
 • Техники за непрекъснато подобрение;

Цели на курса

След курса:

 • Вие ще разбирате и интерпретирате изискванията на ISO 39001:2012;
 • Вие ще можете да правите оценка на съответствието на системата с изискванията на стандарта;
 • Вие ще можете да планирате, провеждате, докладвате и извършвате последващи действия от одит;

Профил на участниците

Курсът е предназначен за представители на организации с внедрена система за управление на пътната безопасност и мениджъри и служители, чиято дейност е свързана с управлението на пътната безопасност.

Предварителни изисквания

Не се изисква предварителна подготовка.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640