Интегрирани системи за управление - Integrated Management Systems

Чрез прилагане на комбиниран или интегриран подход във връзка с одитните критерии спомагаме за постигане на ефикасност, която може да не бъде осигурена при одитиране на отделни системи за управление.

Интегрираните системи за управление могат да бъдат внедрени в организации от всеки сектор и с всякакъв размер. Организациите могат да намалят разходите си и да направят системите си за управление по-ефективни.

Intertekпредлага два начина за комбиниране на одити спрямо няколко стандарта:

  • Комбиниран одит, когато одитите на системи за управление, във връзка с различни стандарти се провеждат едновременно.
  • Интегриран одит е оценяването на интегрирана система за управление, която цялостно или частично интегрира изискванията на изискванията на различни одитни критерии (стандарти) с единна документация, политики, процедури и процеси. 
Множество организации избират да комбинират одити спрямоISO 9001 иISO 14001 или ISO 14001 иOHSAS 18001. Възможни са и други комбинации. 

 

Комбинираните или интегрираните одити могат да доведат до много ползи за Вашата организация като: по-ниски разходи във връзка със сертификацията, по-малко прекъсвания на организацията, по-малък обем документация, ефективни процеси и свързани цели на множество системи.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640