Инспекции преди доставка (PSI) - Pre-Shipment Inspection (PSI)

Intertek извършва услуги по инспекции преди доставка (PSI) за правителства като начин за защита на приходите от внос.

Правителствата прилагат PSI програми, които осигуряват, че вносът съответства на изискванията им.Неспазването на изискванията на тези регулации може да доведе до:

  • Загуба на приходи от мита и данъци
  • Загуба на резерви от външен обмен /в страни, където съществува такъв контрол на обмена/
  • Потенциален внос на стоки извън стандартите и забранени стоки

Как работи това

  • Физическата инспекция на стоки се извършва в изнасящата страна преди доставка, като по този начин се установява коректната същност на стоките.
  • Фактурата и другите документи се преглеждат и се определят коректната валута и митнически код. Те се прилагат във връзка с обявените митнически тарифи на приемащата страна с оглед изчисляване на дължимите такси и мита.
  • На вносителя се издаваIntertekсертификат за доказателство към плащане на дължимото мито преди освобождаване на стоката.
  • Събраните мита се сверяват със сертификатите от Intertek като по този начин всякакви липси могат да бъдат допълнително проучени и коригирани.

Ползи

Инспекциите преди доставка от Intertek (PSI) максимизира събираемостта на митата. Чрез извършване на оценяване на митото в страната на износ, вносителите нямат възможност да оказват натиск върху митниците за прилагане на по-ниски тарифи.

Съотвествието със Споразумението със Световната търговска организация (WTO) относно митническото оценяване е задължително за всички членове. Без инспекциите от Intertek преди доставка, страните, които прилагат Споразумението, винаги отчитат намаляване на събираемостта на вземанията. Intertekосигурява, че Споразумението е напълно приложено, съобразно изискванията на WTO и то по начин, който подкрепя събираемостта на приходите.

Улесняване на търговията: неефикасната митническа администрация и неспособността на вносителите да спазят процедурите за внос могат да доведат до забавяния. Сертификатът от Intertekосигурява бързо митническо освобождаване чрез предприемане на необходимите физически и документални инспекции преди изпращане на партидата.

IntertekPSIинспекциите задържат капиталите в страните, където съществува контрол на обмена чрез предотвратяване на умишленото фактуриране на по-висока стойност.

Инспекциите от Intertek преди доставка - PSI– значително намаляват случаите на незаконен внос – като радиоактивни отпадъци, чрез инспектиране на доставките в изнасящата страна преди изпращане.

Kогато се прилагаPSIпрограма се създава широкообхватна база данни от важна търговска информация, която може да бъде предоставена на правителството на приемащата страна в различни формати като помощен инструмент при вземането на икономически решения. 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640