Валидиране на етикети на хранителни продукти

Глобализацията на пазарите улеснява продажбата на хранителни продукти, произведени от местен производител на международния пазар.

Привеждането на етикетите на храните в съответствие с нормативните изисквания на различни държави може да бъде голямо предизвикателство за производителя. Това, произтича от факта, че в различните страни действат различни механизми за регулиране, включително нормативни, а съществуват и международно възприети общи правила за етикетиране.

Избирайки Интертек за ваш партньор в процеса на валидиране на етикети на хранителни продукти, Вие ще получите надлежна проверка за съответствие с нормативните и законови изисквания за Вашите целеви пазари. Така ще избегнете риска от несъответствие, което може да наложи ограничения и да доведе до преетикетиране, изтегляне от пазара, финансови загуби и сериозно увреждане на репутацията Ви като доставчик.

Интертек оказва професионално съдействие на компаниите-производители и дистрибуторите, които търгуват с хранителни продукти на българския и международния пазар, за осигуряване на съответствие на етикетите им с приложимите нормативни изисквания.   

Ако вие сте:

·         търговска верига, която се стреми към оптимален контрол на своите доставчици, с цел да предотврати продажбата на стоки с неизрядни етикети, които биха могли да подведат потребителите и да застрашат Вашето добро име

·         производител, който планира да продава продуктите си на Европейските пазари

·         производител, който иска да е сигурен, че етикетите на продуктите са в съответствие с местното законодателство.

·         компания, която желае да обнови етикетите на своите продукти в съответствие с новия Европейски Регламент 1169/2011. Интертек ще ви помогне, като валидира и предостави насоки какво трябва да се коригира, за да постигнете съответствие на текста на етикета на всеки продукт със законовите изисквания и норми.

  Какво включва услугата по валидиране на етикети:

·         при необходимост - превод на етикетите на съответния език или проверка за граматически и стилистични грешки, ако етикетът вече е преведен.

·         Преглед за съответствие, който включва:

-          преглед на спазването на нормативните изисквания относно – посочване на търговско име на продукта, състав, представяне на алергените, срок на годност, условия на съхранение, представяне на нето тегло, страна на произход, представяне на данните на производителя, инструкции за употреба, таблица на хранителните стойности, оформление и всички други необходими задължителни обозначения, изисквани от разпоредбите на приемащите страни

-          проверка за коректно представяне на задължителните елементи

-          проверка за наличие на допълнителни задължителни съобщения за потребителя

-          съставки, за които се налагат ограничения правилно подреждане и разполагане на текст, изображения, символи и знаци.

-          Изготвяне на Доклад, в който се отбелязват както задължителните елементи, които трябва да бъдат включени и/ или поправени, така и препоръки, които нямат задължителен характер.

  Защо Интертек?

·         Интертек притежава мрежа от над 1 000 лаборатории и офиси в над 100 държави и  повече от  38 000 служители, Intertek подкрепя успеха на организациите на международния пазар като им  съдейства  да отговорят на очакванията на заинтересованите страни за безопасност, устойчивост, високи постижения и интегритет. 

·         Комуникацията между офисите на Интертек позволява бърза реакция и изпълнение на услугата по валидиране на етикети в кратки срокове. Това Ви дава възможност да имате една точка за контакт, вместо да търсите различни партньори за осигуряване на съответствието на етикети на Вашите продукти за отделните Ви целеви пазари.  


 
  • |
  • Home
  • Terms
  • |